10 Best Places to Visit In Punjab

1. Golden Temple, Amritsar 

2. Jallianwala Bagh, Amritsar 

3. Wagah Border, Amritsar 

4. Anandpur Sahib 

5. Sheesh Mahal, Patiala 

6. Qila Mubarak, Bathinda 

7. Ranjit Sagar Dam, Shahpur Kandi 

8.Maharaja Ranjit Singh Museum, Amritsar 

9. Devi Talab Mandir, Jalandhar 

10. Ropar, Rupnagar (Ropar)